Kết luận của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành Kiểm sát nhân dân

     Thưa các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao!

      Thưa toàn thể các đồng chí!

     Sau hơn một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm  cao, Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của chúng ta đã thành công tốt đẹp.

     Hội nghị chúng ta được đón tiếp và nghe chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; phát biểu của các vị đại biểu khách mời; nghe lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày: Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013, các ý kiến thảo luận liên quan; nghe các báo cáo tham luận về các lĩnh vực công tác của một số đơn vị trong Ngành. Đồng thời, chúng ta đã hoàn thành việc trưng cầu ý kiến của đại biểu về Biểu tượng ngành Kiểm sát nhân dân; lấy phiếu tín nhiệm để lựa chọn quy hoạch lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nghe thông báo kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hoàn thành công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh những đơn vị có thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2012.

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận Hội nghị.

     Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí, Tôi tóm tắt và nhấn mạnh một số vấn đề sau: Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2012, mặc dù trong nước còn có nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, tội phạm gia tăng và diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã vượt qua những thách thức đó. Nền kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế của đất nước trên trường quốc tế được tăng cường. Trong tình hình chung của cả nước, với chủ trương \"Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả nổi bật ở những mặt sau:

     - Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao, nhiều chỉ tiêu công tác nghiệp vụ đạt cao hơn nhiều so với năm 2011;

     -  Công tác xây dựng Ngành có nhiều đột phá và đạt được nhiều kết quả tích cực: Đề xuất với Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; báo cáo và được Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành 4 nghị quyết quan trọng về xây dựng Ngành, đặc biệt là cho tăng biên chế, Kiểm sát viên và trang phục, phù hiệu Ngành; được Bộ Chính trị đồng ý cho phép thành lập Trường Đại học Kiểm sát để đào tạo phát triển nguồn nhân lực; triển khai nhiều đề án nâng cao năng lực cho Ngành, nhất là trang thiết bị, ô tô cho Viện kiểm sát cấp huyện,…;

     - Tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tiến độ nhiều việc đã được tập trung chỉ đạo nên nhanh hơn, huy động được trí tuệ toàn Ngành, như việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), một số thông tư hướng dẫn thi hành luật, quy chế nghiệp vụ,…;

     - Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc ở tất cả các cấp ủy kiểm sát. Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo, bổ nhiệm các chức danh tư pháp. Triển khai, thực hiện mạnh mẽ, toàn diện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên và tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ;

     - Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đổi mới các hình tổ chức hội nghị tập huấn, giao ban; công tác kiểm tra; tăng cường hơn việc đi cơ sở, làm việc với cấp ủy địa phương để nắm bắt tình hình của các đơn vị,…;

     - Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực; đã tổ chức thành công hội nghị Năm hữu nghị Việt-Lào giữa Viện kiểm sát hai nước, thắt chặt quan hệ hợp tác với một số Viện kiểm sát, Viện công tố các nước, như: Liên bang Nga, Trung Quốc, Ucraina, Australia,…; làm tốt trách nhiệm cơ quan đầu mối tương trợ tư pháp về hình sự.

     Thành tích của ngành Kiểm sát năm 2012 đã góp phần rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp chế XHCN và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Ngành những năm tiếp theo.

     Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, các báo cáo, các ý kiến thảo luận và đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước cho thấy chúng ta còn những hạn chế. Đó là: Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều mặt tích cực, đạt kết quả cao nhưng ở một số mặt chuyển biến chậm, như: nhiều đơn vị còn thiếu chủ động trong kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và thực hiện trách nhiệm công tố nên không nắm được và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tiến độ và chất lượng giải quyết nhiều vụ án, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng lớn, trọng điểm còn kéo dài, chưa nghiêm minh; số bị can phải đình chỉ điều tra do không phạm tội còn nhiều, tranh tụng của Kiểm sát viên ở một số phiên tòa còn hạn chế. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp chưa chưa thể hiện rõ được vai trò, vị trí của Viện kiểm sát; nhiều đơn vị chưa kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh; chất lượng nhiều bản kháng nghị, hiệu lực của nhiều bản kiến nghị còn chưa cao; chưa đánh giá được tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp. Một số chỉ tiêu trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, kiểm sát thi hành án, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự chuyển biến chậm.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chưa thực sự đổi mới, hiệu quả chưa cao; hệ thống các quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế nghiệp vụ còn chưa hoàn thiện, đầy đủ; quy chế phối hợp với các ngành, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng còn hạn chế, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác thực hiện còn chậm; công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chưa thật sự chủ động; việc xây dựng một số văn bản hướng dẫn qui định pháp luật còn thiếu và chậm, chưa đáp ứng đỏi hỏi thực tiễn; còn cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý.

     Đây là những thiếu sót, hạn chế mà chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận để tập trung khắc phục trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

     Thưa các đồng chí!

     Năm 2013 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm nay đã được các đơn vị gửi văn bản tham gia ý kiến và tại Hội nghị được các đại biểu thảo luận kỹ và nhất trí với nội dung của Chỉ thị. Quá trình thảo luận các đại biểu đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2013. Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ nghiên cứu, tiếp thu để chỉ đạo toàn Ngành thực hiện.

     Sau đây, tôi nhấn mạnh một số nội dung để toàn Ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt chủ trương \"Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” trong năm 2013:

     Trước hết, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

     Trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác tư pháp năm 2013 và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành, các đơn vị phải cụ thể hóa trong kế hoạch, chương trình công tác, đề ra các biện pháp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả để báo cáo với Đảng, Quốc hội khẳng định năng lực và uy tín của Ngành.

     - Năm nay, ngoài việc nâng cao trách nhiệm công tố chống oan sai, phát hiện kịp thời, chấn chỉnh và báo cáo được vi phạm trong hoạt động tư pháp, tình hình tội phạm và các biện pháp phòng ngừa thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát, chúng ta phải chú trọng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống bỏ lọt tội phạm. Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước và Chỉ thị công tác của Ngành đã nêu rõ nhiệm vụ này. Trong báo cáo tổng kết của nhiều đơn vị, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt cao, nhưng qua thực tiễn kiểm tra thì không ít đơn vị chưa làm tốt công tác này, còn thụ động trong kiểm sát, không quản lý được tin báo và chưa có biện pháp kiểm sát cụ thể. Do đó, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải khẩn trương hơn nữa trong việc phối hợp với các ngành liên quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về việc giải quyết và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; sớm xây dựng Quy chế về công tác này để toàn Ngành thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả. Lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương phải có biện pháp triển khai thực hiện cụ thể như mở sổ theo dõi, phân công kiểm sát viên lập hồ sơ kiểm sát, thường xuyên trao đổi, phối hợp với cơ quan điều tra để khắc phục hạn chế và đạt kết quả cao hơn trong năm 2013.

      - Chúng ta phải tập trung làm tốt trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn thành đề án \"Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” để phát huy hiệu quả đề án trong thực tiễn, đơn vị chủ trì xây dựng đề án khẩn trương tổ chức triển khai các giải pháp trong toàn Ngành, bảo đảm thực hiện yêu cầu của Đảng về trách nhiệm công tố, phát huy tính chủ động, tích cực của Kiểm sát viên trong hoạt động điều tra vụ án và cũng là điều kiện để thực hiện tốt việc tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà. Không thể có tranh tụng tốt khi Kiểm sát viên thụ động trong điều tra, không nắm được đầy đủ chứng cứ của vụ án. Các cấp kiểm sát phải có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên, phân công kiểm sát chặt chẽ từ khi mới khởi tố; bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có đủ căn cứ, hạn chế oan, sai, xây dựng quy trình nghiệp vụ, tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm,... để nâng cao kỹ năng cho Kiểm sát viên.

     - Năm vừa qua, nhiều địa phương để xảy ra đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, tuy nhiên việc báo cáo cấp trên; việc chỉ đạo, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan chưa nghiêm túc. Để không xảy ra tình trạng này, Viện trưởng Viện kiểm sát địa phương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải chỉ đạo, đồng thời chấp hành nghiêm túc việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan để xảy ra đình chỉ bị can do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Kiểm điểm, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần hạn chế oan, sai.   

     - Năm 2013, theo yêu cầu của Quốc hội chúng ta phải báo cáo rõ hơn về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp, trên cơ sở Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành, Viện kiểm sát địa phương, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải có biện pháp, phân công trách nhiệm cụ thể để nắm và kiểm sát toàn diện các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện, yêu cầu chấn chỉnh những vi phạm, mở sổ theo dõi và định kỳ đánh giá, kiến nghị chung. Mặt khác, phải nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, đồng thời, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan tư pháp. Viện kiểm sát cấp trên phải tổng hợp những vi phạm trong hoạt động tư pháp trong từng khâu công tác để thông báo, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới nhận diện vi phạm, rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng kiểm sát.

     Thứ hai, về công tác xây dựng Ngành

     - Chúng ta phải tập trung thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp. Đẩy nhanh việc xây dựng, đảm bảo chất lượng các đề án về cải cách tư pháp trong Ngành để thực hiện đúng lộ trình chung.

     - Vụ tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng các đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực cho ngành Kiểm sát nhân dân. Trong Quý II, chúng ta báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội các đề án đổi mới các Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; thành lập một số đơn vị trực thuộc, đề án đổi mới cơ chế bổ nhiệm và cơ cấu Kiểm sát viên mỗi cấp,… để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Ngành.

     - Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng ta phải tuyển đủ 2.117 biên chế; đây là một nhiệm vụ lớn và nhiều khó khăn trong điều kiện hiện nay nhưng chúng ta phải thực hiện tốt. Để thực hiện nhiệm vụ này, trong năm 2013, Vụ tổ chức cán bộ phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu biên chế một cách khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi; Viện kiểm sát địa phương chủ động tìm nguồn biên chế để tuyển dụng kịp thời khi được phân bổ; phải liên hệ với các cơ sở đào tạo cử nhân luật, với những địa phương khác để chủ động phối hợp, trao đổi thông tin tạo nguồn tuyển dụng. Quá trình tuyển dụng biên chế nếu có khó khăn, vướng mắc các đồng chí phải kịp thời liên hệ với Vụ tổ chức cán bộ để tháo gỡ.

     Trong năm nay, chúng ta phải tuyển dụng nhiều biên chế, tuy nhiên, không thể vì đảm bảo số lượng mà coi nhẹ chất lượng cán bộ tuyển dụng, cán bộ được tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định; việc tuyển dụng phải đúng quy trình, quy định của Nhà nước, của Ngành, bảo đảm công khai, minh bạch; Vụ tổ chức cán bộ sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Ngành về số lượng biên chế của mỗi địa phương, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng; cán bộ tuyển dụng được bổ sung chủ yếu cho Viện kiểm sát cấp huyện và nhiệm vụ tăng thêm. Vụ tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát địa phương phải đặc biệt lưu ý vấn đề này.

     - Cùng với việc tăng cường biên chế của Ngành, Vụ tổ chức cán bộ tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ cấu cán bộ, Kiểm sát viên ở từng cấp kiểm sát và bố trí cán bộ, Kiểm sát viên cho phù hợp ở từng khâu công tác, khắc phục tình trạng quá tải về giải quyết án tại các đơn vị thuộc đô thị lớn và tình trạng kiêm nhiệm ở các khâu công tác nghiệp vụ.

     - Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo của chúng ta đã, đang bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là tình trạng hẫng hụt đội ngũ lãnh đạo kế tiếp, lãnh đạo có độ tuổi trung bình cao,... Để khắc phục tình trạng này, năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xây dựng Đề án lãnh đạo trẻ và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay toàn Ngành chỉ có 21 đơn vị (04 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 17 Viện kiểm sát cấp tỉnh) thực hiện thí điểm theo Đề án lãnh đạo trẻ. Vì vậy, trong năm nay, Vụ tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Đề án cán bộ lãnh đạo trẻ ở Viện kiểm sát các cấp. Để thực hiện tốt Đề án này, trước hết lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp cần đổi mới nhận thức để lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo trẻ cho chính đơn vị mình, đồng thời giới thiệu nguồn nhân lực trẻ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

     - Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và nhiều tham luận tại Hội nghị đã đề cập đến vấn đề chất lượng một bộ phận cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để khắc phục hạn chế này, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác cán bộ trong năm 2013, chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên theo quy định của pháp luật; các đơn vị chủ động hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mình phải chủ động xây dựng đội ngũ cho đơn vị mình.

     Chúng ta phải khẩn trương hoàn thành tốt Đề án thành lập trường Đại học Kiểm sát để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ giảng viên, xây dựng giáo trình,… để tổ chức tuyển sinh trong năm nay. Các đơn vị trong Ngành, đặc biệt là Viện kiểm sát địa phương cần phối hợp chặt chẽ bảo đảm tốt việc tuyển sinh khóa I, như việc tuyển chọn và cử cán bộ, công chức đi đào tạo văn bằng hai: trình độ cử nhân Luật. Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo từng ngạch công chức và chế độ bồi dưỡng bắt buộc trước khi nâng ngạch công chức, bổ nhiệm Kiểm sát viên; chú trọng đào tạo về kỹ năng quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương.

     Thứ ba, về công tác xây dựng pháp luật

     - Trong quý I, toàn Ngành tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia xây dựng Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung), nhất là những quy định liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; ngay sau Tết Nguyên đán, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy toàn Ngành phải tập trung trí tuệ nghiên cứu một cách thấu đáo, qua đó đề xuất với Đảng, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm xác định đúng vị trí của Viện kiểm sát trong bộ máy Nhà nước ta.

     Vừa qua ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội và nhà khoa học nêu vấn đề về khôi phục lại chức năng kiểm sát tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội để ngành Kiểm sát tiếp tục chấn chỉnh, phòng ngừa, hạn chế vi phạm trong lĩnh vực này. Đảng, Nhà nước cũng đề ra nhiều biện pháp để đấu tranh chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn, trong đó Viện kiểm sát đang là một thiết chế đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Các đồng chí cũng cần tập trung lấy ý kiến của toàn Ngành để việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp hiệu quả hơn.

      Cùng với việc tham gia ý kiến xây dựng Hiến pháp, chúng ta phải đẩy nhanh nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động của Ngành, tập trung xây dựng dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Đây là những đạo luật hết sức quan trọng đối với Ngành ta, do đó cần phải huy động được trí tuệ toàn Ngành và của các nhà khoa học để thực hiện cho tốt nhiệm vụ này. Đồng thời, tích cực phối hợp tham gia xây dựng các dự án liên quan trực tiếp đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, như: Bộ luật hình sự, Luật tổ chức điều tra hình sự, Luật tổ chức Tòa án nhân dân,... để đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật và hệ thống cơ quan tư pháp.

     - Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tạo sự chuyển biến tích cực trong phối hợp với các ngành để đẩy nhanh việc xây dựng các thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành pháp luật. Đặc biệt chú trọng xây dựng các văn bản hướng dẫn trong Ngành. Đây là một trong những nội dung quan trọng mà nhiều năm qua Viện kiểm sát địa phương luôn kiến nghị, mong muốn, đòi hỏi Viện kiểm sát nhân dân tối cao tháo gỡ nhưng chưa được đáp ứng kịp thời. Trách nhiệm này thuộc về các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong năm 2013, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân tối cao phải bảo đảm tốt nhiệm vụ hướng dẫn pháp luật cho Viện kiểm sát địa phương; đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ công tác.

      Để thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm hướng dẫn pháp luật, Viện khoa học kiểm sát sớm tổng kết công tác xây dựng pháp luật trong thời gian qua, từ đó có những đánh giá xác đáng về những nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót để kiến nghị biện pháp khắc phục; sớm trình Lãnh đạo Viện ký Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật năm 2013 thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để triển khai thực hiện.

     Thứ tư, về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

     - Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Qua công tác kiểm tra năm 2012 cho thấy nhiều đơn vị trong Ngành, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều hạn chế, hiệu quả không cao. Để nâng cao hiệu quả công tác này, trước hết, Viện kiểm sát các cấp cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để hoàn thiện hệ thống quy chế tổ chức, hoạt động, các quy chế nghiệp vụ phù hợp với những quy định mới; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng đầy đủ quy chế trong các lĩnh vực công tác tư pháp; đồng thời có cơ chế kiểm tra việc tổ chức, thực hiện bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của các quy chế; Thủ trưởng các đơn vị phát huy vai trò của người lãnh đạo, tích cực kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy chế nhưng trước hết phải là người gương mẫu chấp hành quy chế.

     - Chúng ta tiếp tục đổi mới công tác tổng kết, sơ kết, công tác hội thảo, hội nghị, đặc biệt chú trọng đến tính hiệu quả, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong báo cáo về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo năm 2012. Tiếp tục đổi mới phải gắn với tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra ở các cấp kiểm sát, các cuộc kiểm tra phải bảo đảm mục đích, yêu cầu đã đề ra, phải khắc phục những hạn chế mà báo cáo đánh giá về công tác kiểm tra năm 2012 đã chỉ ra. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, thực sự giúp cho cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.

     - Lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương, nhất là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần phải quan tâm đúng mức đến công tác tham mưu để có nhiều đề xuất tham mưu có giá trị, đặc biệt là những giải pháp, kiến nghị đề xuất lớn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác, qua đó tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành.

     - Công tác thống kê tội phạm phải bảo đảm chính xác, trung thực, khắc phục sự chênh lệch số liệu giữa các cơ quan tư pháp, giữa các đơn vị trong Ngành; trên cơ sở số liệu thống kê của Ngành phải đánh giá đúng tình hình tội phạm, dự báo được xu hướng, diễn biến tội phạm để báo cáo với Quốc hội và kiến nghị các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa. Công nghệ thông tin phải phát huy được hiệu quả ứng dụng, phục vụ hữu hiệu trong hoạt động chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Năm nay, lĩnh vực công nghệ thông tin của Ngành được đầu tư cả về con người, cơ sở vật chất, vì vậy chất lượng, hiệu quả công tác này phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn năm 2012, trước mắt chúng ta tổ chức chủ yếu các hội nghị, hội thảo, giao ban trực tuyến để tiết kiệm kinh phí, thời gian và truyền tải được thông tin đến nhiều cán trong Ngành.

     Thứ năm, về đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động

     - Chúng ta phải chủ động hơn trong việc nghiên cứu, xây dựng các đề án để đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường ngân sách đầu tư­ xây dựng cơ bản; trang thiết bị, ph­ương tiện, kinh phí hoạt động và có chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm sát, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, đề cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

     - Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Viện kiểm sát các cấp, nhất là cho Viện kiểm sát cấp huyện, nơi phải đảm nhiệm hơn 90% công việc toàn Ngành. Chúng ta phải quan tâm bảo đảm các điều kiện làm việc tốt để Viện kiểm sát cấp huyện có thể đảm đương được nhiệm vụ được giao; đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21- CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.

     - Trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hiện nay rất chật chội, thiết kế chưa đáp ứng yêu cầu công việc, một số đơn vị phải thuê địa điểm bên ngoài. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương, Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất, năm 2013 sẽ tập trung nguồn kinh phí từ việc xử lý nhà, đất trong Ngành để khởi công xây dựng trụ sở mới ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ Kế hoạch- Tài chính và Văn phòng cần tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này.

     Thứ sáu, tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 04-NQ/TW của Đảng

     Các cấp kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 đến từng cấp ủy, đảng viên; đồng thời phải có những biện pháp cụ thể để khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu trong kiểm điểm của Ban cán sự đảng, cấp ủy kiểm sát các cấp. Trước hết, chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hạn chế đến mức thấp nhất số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phải xử lý; Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát để xảy ra nhiều cán bộ vi phạm hoặc phạm tội phải kiểm điểm trách nhiệm trước đảng viên và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chúng ta phải đổi mới công tác đào tạo, thực hiện nghiêm túc kế hoạch luân chuyển cán bộ, đổi mới quy hoạch lãnh đạo, chú trọng quy hoạch lãnh đạo trẻ. Các đơn vị phải đẩy mạnh các hoạt động để thực sự hướng về cơ sở, khắc phục ngay tình trạng cấp trên không gần, không sát với cấp dưới, thiếu quan tâm, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, lãnh đạo đơn vị phải nghiêm túc, gương mẫu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ sớm đề nghị cấp ủy địa phương chỉ đạo kiểm tra, kết luận đối với những cán bộ lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương có dấu hiệu vi phạm.


                                                                               Theo tapchikiemsat.org.vn


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 3 527
  • Tất cả: 1 693 434
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị