Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ

Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Tải tài liệu: 27.2020.ND-CP.pdf

Tin liên quan

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức