Tổng hợp các Thông tư điều chỉnh lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng

*Hướng dẫn tảivăn bản

- Cách 1: Độc giả chọn vào đây để tải toàn bộ các văn bản dưới dạng file nén (.rar);
- Cách 2: Tùy theo nhu cầu sử dụng, tra cứu, độc giả có thể tải về từng file văn bản riêng lẻ bằng cách chọn vào tên văn bản dưới đây:

1. Thông tư số151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sáchnhà nước đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34/Nghị định số69/2009//NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2.Thông tư số17/2014/TT-BTNMT ngày 21/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích vàxây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.

3. Thông tư số24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

4. Thông tư số25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

5. Thông tư số30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mụcđích sử dụng đất, thu hồi đất.

6. Thông tư số28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bảnđồ hiện trạng sử dụng đất.

7. Thông tư số29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việclập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

8. Thông tư số76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

9. Thông tư số77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

10. Thông tư số34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng,quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

11. Thông tư số35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy địnhviệc điều tra, đánh giá đất đai.

12. Thông tư số36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtphương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thểvà tư vấn xác định giá đất.

13. Thông tư số37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

14. Thông tư số42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đấtđai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

15. Thông tư số47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành các cấp.

16. Thông tư số48/2014/TT-BTNMT ngàychính  22/8/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngquy định kỹ thuật về xác định đường địa giớihành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

17. Thông tư số 49/2014/TT-BTNMTngày 22/8/2014 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giớihành chính, cắm mốc địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

18. Thông tư số02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết một số điều của Nghị định số43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm2014 của Chínhphủ.

19. Thông tư số07/2015/TT-BTNMT ngày 26/2/2015 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồsơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất;giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

20. Thông tư số09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường địnhmức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

21. Thông tư số21/2015/TT-BTNMT ngày 22/5/2015 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợpđo đạc và bản đồ.

22. Thông tư số74/2015/TT-BTNMT ngày 15/5/2015 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập dự toán, sửdụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất.

23. Thông tư số75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữliệu đất đai.

24. Thông tư số60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy địnhvề kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

25. Thông tư số18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

26. Thông tư số139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấutrừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vàphương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua đượcphép bán lại nhà ở xã hội.

27. Thông tư số33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường định mức kinhtế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

28. Thông tư số05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quytrình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

29. Thông tư số80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đấtđược hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thườngtài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồiđất nhưng không được bồi thường về đất.

31. Thông tư số89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về thu tiền sử dụng đất,thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

32. Thông tư số33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtNghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy địnhchi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tưhướng dẫn thi hành Luật đất đai.

33. Thông tư số19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướngdẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồngcây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành LuậtĐất đai.

34. Thông tư số53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thôngtư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đấtđai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thihành Luật đất đai.

35. Thông tư số37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 cua Bộ Tài chính hướng dẫnmột số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy địnhtại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy địnhviệc sắp xếp lại, xử lýtài sản công.

36. Thông tư số03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều củaNghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xửphạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến,kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xâydựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triểnnhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

37. Thông tư số27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lậpbản đồ hiện trạng sử dụng đất.


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 4 607
  • Tất cả: 1 763 222
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị