Công văn số 3493/BYT-KCB ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Tải văn bản tại đây: 3493%20(2).pdf

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết