Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân cấp trên cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Do vậy, đơn vị đã luôn quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có thể kể ra như việc lãnh đạo Viện đã quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII và khóa XIV về công tác tư pháp, về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm, chống oan, sai và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh đã chú trọng tổng hợp những nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm tham nhũng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, quản lý tài nguyên, đất đai, tài sản công để ban hành kiến nghị với cơ quan Đảng và Nhà nước có thẩm quyền khắc phục thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội, phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Chú trọng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, áp dụng pháp luật để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục. Ngoài ra, Viện kiểm sát quận Dương Kinh cũng đã chủ động đề ra các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; theo sát, nắm chắc tiến độ điều tra vụ án bằng việc Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu các hoạt động tố tụng của Cơ quan điều tra từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, sớm đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra ở 100% các tin báo, vụ án; chủ động trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra, thận trọng trong nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá tài liệu chứng cứ một cách toàn diện, khách quan, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Viện hướng xử lý và ra các quyết định giải quyết vụ án có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Viện kiểm sát phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong suốt quá trình điều tra, kịp thời bàn bạc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là hoạt động trưng cầu giám định, áp dụng các biện pháp tố tụng để thu hồi tài sản tham nhũng...

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị cộng với sự phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan tố tụng trên địa bàn quận Dương Kinh, cùng tinh thần nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Cụ thể, từ năm 2020 đến năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân quận điều tra, giải quyết vụ án Tham ô tài sản có căn cứ, đúng pháp luật. Theo nội dung bản Cáo trạng: Lợi dụng việc được Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh giao trong công tác quản lý, cấp phát hóa chất BKC 80% và Chlorin 65% từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các hộ dân phòng chống dịch bệnh thủy sản. Trong khoảng thời gian cuối năm 2019 và quý I năm 2020, Nguyễn Xuân Thạo là Phó Giám đốc và Ngô Đức Nhuân là Giám đốc Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy đã thống nhất chỉ đạo cấp dưới lập danh sách khống, giả mạo chữ ký của các hộ dân phường Tân Thành, quận Dương Kinh được nhận hóa chất để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán, cấp phát hóa chất không đủ định mức để rút bớt lượng hàng hóa chiếm đoạt 52 thùng hóa chất Chlorin 65% do mình có trách nhiệm quản lý. Trong đó Nguyễn Xuân Thạo phải chịu trách nhiệm về việc bán 52 thùng hóa chất thu về 14.100.000 đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 85.585.000 đồng; Ngô Đức Nhuân phải chịu trách nhiệm cùng Thạo về việc bán 42 thùng hóa chất thu về 11.100.000 đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 69.108.000 đồng. Ngay từ giai đoạn điều tra, các cơ quan tố tụng quận Dương Kinh đã tiến hành thu hồi được hết số tiền mà các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước. Điều đó cũng cho thấy vụ án được khởi tố điều tra, truy tố, xét xử có căn cứ, đúng pháp luật, không xảy ra trường hợp bị oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự, phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhà nước, tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 100%.

 

anh tin bai

Phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19

Để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh sẽ tiếp tục: Tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; rèn luyện theo 5 đức tính Bác Hồ dạy người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, các quy chế chi tiêu, nội bộ; quy tắc đạo đức …; Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong báo cáo quá trình khởi tố điều tra truy tố xét xử hành vi tham nhũng, phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính; Chủ động kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu, nắm chắc chứng cứ, tình tiết vụ án tham nhũng; đề ra yêu cầu điều tra, theo dõi, đôn đốc cơ quan điều tra làm triệt để từ thu thập chứng cứ, tài liệu đến khởi tố vụ án, bị can, phát hiện, niêm phong, tịch thu tài sản do hành vi tham nhũng chiếm đoạt; kết thúc điều tra, quyêt định truy tố, đưa ra xét xử; đấu tranh làm rõ tội trạng của bị cáo. Kiểm sát chặt chẽ bản án của Tòa án quận, đảm bảo cho xét xử, tuyên phạt và xử lý tài sản đúng quy định của pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án quận đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, nhanh chóng nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, xử lý triệt để cả về người, tài sản bị hành vi tham nhũng chiếm đoạt. Đôn đốc cơ quan Thi hành án dân sự thu hồi nhanh, kịp thời tài sản cho Nhà nước bị hành vi tham nhũng chiếm đoạt; Nâng cao, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Kiểm sát viên làm công tác chống tham nhũng, án tham nhũng về trình độ điều tra, pháp luật, tài chính, kinh tế…để đáp ứng tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ. Hơn nữa, Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng bằng việc cộng tác, đăng tải các tin, bài tuyên truyền lên trang fanpage ngành Kiểm sát Hải Phòng, trang thông tin Viện kiểm sát Hải Phòng, báo bảo vệ pháp luật,… về nội dung vụ việc, tìm hiểu pháp luật, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, liên quan đến công tác phòng chống tội phạm tham nhũng, chức vụ. Như vậy sẽ đưa được những nguồn thông tin chính thống, chính xác nhất tới người dân.

anh tin bai

Cuộc họp đơn vị có sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND thành phố

Trong một vài năm gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Dương Kinh bước chuyển biến tích cực, rõ ràng cả về phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Điều đó thể hiện ý chí quyết tâm và tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm tham nhũng, được dư luận quan tâm, hưởng ứng, tạo những hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố, gia tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đặc biệt nêu bật được vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

 

Nguyễn Hoàng Hải- Viện kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang