Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022 - 2026 cho các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH - VKSTC ngày 09/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát năm 2023;

Công văn số 701/VKSTC - V15 ngày 02/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 748/VKS - KH ngày 15/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng về tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Hải Phòng năm 2023.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo tuyển dụng công chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển:

- 19 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát;

- 01 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kế toán;

- 01 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ văn thư - lưu trữ.

2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ của ngành Kiểm sát nhân dân;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật; khuyết tật, không nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng 45kg trở lên. Không áp dụng về chiều cao, cân nặng đối với người dự tuyển công chức kế toán, công chức văn thư – lưu trữ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực  ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông thư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

- Đã được các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân sơ tuyển.

2.2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

- Vị trí tuyển dụng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát: Có trình độ Cử nhân luật trở lên; đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kiểm sát đối với thí sinh không phải là sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội). Các trường hợp khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

- Vị trí tuyển dụng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kế toán: Có trình độ Cử nhân chuyên ngành kế toán trở lên.

- Vị trí tuyển dụng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ văn thư - lưu trữ: Có trình độ Trung cấp chuyên ngành văn thư - lưu trữ trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đúng vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp: 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) vào vị trí việc làm; Phiếu sơ tuyển; 01 bản sao bằng Cử nhân luật trở lên; bảng điểm; chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (đối với thí sinh không phải là sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội); chứng chỉ tin học, ngoại ngữ của cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: nộp trực tiếp tại Phòng 504, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Lô 18A Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm với Thông báo này trên trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tại địa chỉ: http://vienkiemsathaiphong.gov.vn.

Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đươc thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt kết quả và ban hành Quyết định tuyển dụng.

4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian thi

4.1. Nội dung, hình thức thi tuyển:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng tiếng Anh. Thời gian 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

b) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

4.1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỳ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:

- Đối vị trí tuyển dụng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát: Thi kiến thức liên quan đến chuyên ngành luật;

- Đối với vị trí tuyển dụng làm công tác nghiệp vụ kế toán: Thi kiến thức liên quan đến chuyên ngành kế toán;

- Đối với vị trí tuyển dụng làm công tác nghiệp vụ văn thư – lưu trữ: Thi kiến thức liên quan đến chuyên ngành văn thư – lưu trữ.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm

d) Thời gian thi: 180 phút.

4.2. Thời gian và địa điểm thi tuyển

- Tổ chức thi tuyển: Dự kiến quý II năm 2023.

Thời gian thi có thể thay đổi. Việc quyết định thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

- Địa điểm thi: Tại cụm thi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành lập.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định người trúng tuyển theo quy định;

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ – VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

7. Lệ phí thi tuyển

Được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

 

Tải tài liệu tại đây: 189.TB-VKS(2).signed.pdf

 


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang