Thanh tra - Khiếu tố VKSND thành phố Hải Phòng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra
Thanh tra - Khiếu tố VKSND thành phố Hải Phòng được sáp nhập từ Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra từ ngày 01/01/2020 theo Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 của VKSND tối cao với định biên 06 người. Từ 01/4/2021 đến nay, đơn vị còn 05 biên chế (trong đó: 02 KSV trung cấp, 03 KSV sơ cấp). Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, chất lượng, hiệu quả của công tác từng bước được nâng lên, kết quả công tác thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ khi đơn vị được sáp nhập, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Thêm vào đó, đơn vị thường xuyên xáo trộn cán bộ, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, kiên quyết của lãnh đạo đơn vị, sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị, Thanh tra - Khiếu tố đã hoàn thành mọi kế hoạch công tác đề ra, cụ thể: Từ tháng 01/2020 đến nay, Thanh tra - Khiếu tố đã tiến hành và kết thúc 06 cuộc thanh tra (trong đó: 01 cuộc thanh tra toàn diện, 02 cuộc thanh tra hành chính, 02 cuộc thanh tra nghiệp vụ, 01 cuộc thanh tra đột xuất); 02 cuộc kiểm tra (trong đó 01 cuộc kiểm tra về việc chấp hành các quy định về phòng chống tham nhũng, 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra); 50 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19; tiếp 167 lượt công dân và tiếp nhận, phân loại, xử lý, giaỉ quyết 2.218 đơn. Qua công tác thanh tra và theo dõi việc kiểm sát, giaỉ quyết đơn của các đơn vị, Thanh tra - Khiếu tố đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý hành chính và hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị, đã tham mưu ban hành các kết luận kiểm tra và kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục tồn tại; Ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra và 04 thông báo rút kinh nghiệm trong việc phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra đơn vị cũng tham gia 03 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ...Qua công tác thanh tra đã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành Kiểm sát Hải Phòng, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu công tác chung của toàn Ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra bao trùm nhiều lĩnh vực: Kỷ luật nội vụ, hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự...Yêu cầu của công tác thanh tra đặt ra cao, phải thận trọng, chính xác, khách quan, công tâm, kịp thời; địa bàn theo dõi bao gồm cả cấp phòng và cấp huyện, đòi hỏi cán bộ làm công tác thanh tra phải tâm huyết, phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phải có kiến thức nghiệp vụ vững. Hơn nữa, ngoài thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, phần lớn các cuộc thanh tra đột xuất là những vụ việc phức tạp, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đòi hỏi sự tập trung nhiều thời gian, nhân lực của đơn vị.

Lực lượng đơn vị thanh tra chỉ có 05 Kiểm sát viên, trong khi phải thực hiện cả nhiệm vụ thanh tra và khiếu tố nên thường phải trưng dụng Kiểm sát viên của các đơn vị nghiệp vụ khác tham gia các cuộc thanh tra, gây khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp đoàn thanh tra, vì khi trưng dụng, các phòng nghiệp vụ cũng phải giải quyết nhiều việc không tham gia được hoặc có tham gia nhưng không tập trung vì vừa tham gia vừa giải quyết công việc của phòng dẫn đến chất lượng cuộc thanh tra không cao.

Nhận thức của công chức, người lao động về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh tra có lúc, có nơi vẫn còn chưa đầy đủ; chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra chưa đồng đều.

Hệ thống các văn bản pháp luật về thanh tra còn chưa hoàn chỉnh, nhiều điểm còn bộc lộ sự bất hợp lý, không phù hợp với tình hình và yêu cầu của thực tiễn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Thanh tra - Khiếu tố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, Thanh tra - Khiếu tố mới được sáp nhập, số lượng mỏng, lĩnh vực thanh tra rộng, nhiều nội dung, yêu cầu công việc cao phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Do đó, để khắc phục những khó khăn vướng mắc, hoàn thành chương trình kế hoạch công tác đề ra, thanh tra cần phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải chạy theo số lượng, phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị.

Hai là, thường xuyên quán triệt, yêu cầu công chức làm công tác thanh tra thực hiện nghiêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm và phẩm chất đạo đức tốt.

Ba là, không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động thanh tra. Chủ động nắm bắt kịp thời những thông tin phục vụ công tác thanh tra, giảm thanh tra theo kế hoạch, tăng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND thành phố, tập trung thanh tra đối với những đơn vị, cá nhân có nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, có dấu hiệu tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ.

Bốn là, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thanh tra hoạt động hiệu lực hiệu quả cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ công chức và người lao động trong toàn ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thanh tra trong ngành kiểm sát nhân dân, tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức tự giác trong nội bộ ngành, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với công tác thanh tra.

Năm là, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, đảm bảo kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại phải được đối tượng thanh tra, người bị tố cáo, khiếu nại, người tố cáo, khiếu nại và tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh.

Sáu là, tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức và người lao động trong ngành; không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài.

Bảy là, xác định mục đích chính của hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhằm phòng ngừa vi phạm, phát huy nhân tố tích cực, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện cho người có khuyết điểm, vi phạm nhưng có tinh thần cầu thị, tiến bộ tiếp tục tu dưỡng, hoàn thiện bản thân.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Với những giải pháp cụ thể như trên, cùng với sự nỗ lực của của từng cá nhân cũng như của tập thể đơn vị, Thanh tra - Khiếu tố VKSND thành phố Hải Phòng sẽ phát huy hết vai trò, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực sự trở thành “tai”, “mắt”, là “cánh tay nối dài” của Viện trưởng VKSND thành phố.

Nguyễn Thị Thu Mong - Thanh tra & Khiếu tố


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 7 512
  • Tất cả: 1 293 978
Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị