Tham mưu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Viện kiểm sát nhân dân là một trong những cơ quan tiến hành tố tụng được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc nhánh tư pháp của hệ thống chính trị. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội, lợi ích của nhà nước, của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Nằm trong hệ thống cơ quan nhà nước tại địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuỷ Nguyên ngoài việc thực hiện các công tác chuyên môn, đơn vị còn phối hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, góp một phần vào những thành tích của huyện.

Huyện Thuỷ Nguyên nằm phía bắc của thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 262km2, với 37 đơn vị hành chính gồm 35 xã và 02 thị trấn, dân số khoảng 334.000 người. Là địa phương có vị trí quan trọng trong việc phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố, huyện Thuỷ Nguyên được thành phố quan tâm đầu tư nhiều dự án kinh tế quan trọng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Hải Phòng ở khu vực Bắc Sông Cấm, thuộc huyện Thủy Nguyên. Vì vậy, trên địa bàn huyện, luôn có trên dưới 20 dự án đồng thời thực hiện, diện tích đất phải thu hồi nằm ở hầu hết tất cả các xã, thị trấn, liên quan tới nhiều hộ dân. Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuỷ Nguyên đưa vào chủ đề hành động của nhiều năm, từ năm 2016 cho đến nay. Trong những năm gần đây, huyện Thủy Nguyên đã thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 70 dự án, thu hồi 1.464,5 ha của 13.877 lượt hộ dân và 45 tổ chức. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ Vsip Hải Phòng, hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, đầu tư cải tạo đường Tỉnh lộ 359, cải tạo, nâng cấp đường Máng nước, dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh… Có thể thấy, trên địa bàn huyện đã và đang thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp của với nhiều các dự án đầu tư lớn. Tuy nhiên cùng với sự phát triển này, địa bàn huyện Thủy Nguyên cũng phát sinh rất nhiều khiếu nại, tố cáo cũng như các khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên đã thành lập Tổ công tác địa phương, tích cực phối hợp, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt hoạt động cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế việc khiếu kiện đông người, gây dư luận không tốt trong nội bộ nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại tố cáo:

- Về khách quan, do cơ chế, chính sách, pháp luật còn nhiều bất cập, nhất là lĩnh vực QLNN về đất đai thiếu đồng bộ. Các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC thường xuyên thay đổi dẫn đến khó khăn áp dụng. Các cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung kịp thời, nội dung chưa sát với thực tế. Thực tế trong quá trình thực hiện ở một số dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ thiếu chặt chẽ ngay từ ban đầu. Người dân có đất bị thu hồi chưa được giải quyết việc làm, chưa có quỹ đất tái định cơ kịp thời và vốn để tái đầu tư cho sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn dẫn đến phát sinh khiếu kiện.

- Về chủ quan, công tác quản lý đất đai của huyện còn nhiều tồn tại do lịch sử để lại. Hồ sơ địa chính không đồng bộ, không chính xác, không đầy đủ cơ sở pháp lý, phát sinh những khiếu nại, tranh chấp gay gắt, phức tạp, khó giải quyết,. Tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, nhất là cấp cơ sở còn diễn ra. Trên thực tế còn xảy ra tình trạng chiếm đất công, xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; kiểm tra, đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu chính xác dẫn đến khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất khi lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằngkhi thu hồi đất thực hiện dự án. Công tác cải cách hành chính còn chậm, có những việc để kéo dài, dẫn đến người dân bức xúc. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng nhiều khi mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Một bộ phận người dân khiếu nại tố cáo nhận thức hạn chế hoặc có những cá nhân lợi dụng lôi kéo, kích động người dân tập trung đông người đi khiếu nại tố cáo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công tác tham mưu, phối hợp của Viện kiểm sát Thủy Nguyên:

  1. Thành lập Tổ công tác đại phương (do 01 đồng chí Lãnh đạo Viện trực tiếp chỉ đạo, 01 đồng chí Kiểm sát viên làm tổ trưởng và 03 đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên là thành viên) có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, nghiên cứu các hồ sơ liên quan đến công tác địa phương do UBND huyện Thủy Nguyên chuyển đến; tham gia các cuộc họp do UBND huyện tổ chức; tham mưu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm phục vụ công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện; nắm bắt tình hình chung thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện cho ý kiến. Trong năm 2023 đã tham gia 12 cuộc họp triển khai thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến các dự án trên địa bàn huyện, nghiên cứu 89 hồ sơ cưỡng chế, 02 hồ sơ xử lý hành chính đối với vi phạm chiếm đất tại các xã Quảng Thanh, Hòa Bình, Thủy Đường. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tham mưu để hoàn thiện các hồ sơ cưỡng chế đảm bảo đúng các thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật. Các ý kiến của đơn vị đều được đồng chí Chủ tịch huyện chủ trì cuộc họp đánh giá cao và yêu cầu tổ hồ sơ hoàn thiện theo ý kiến của của Viện kiểm sát.

2. Viện kiểm sát đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, VKSND huyện Thủy Nguyên đã tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết các khiếu nại về đất đai, góp phần nâng cao chất lượng trong giải quyết khiếu nại về đất đai ở địa phương. Xử lý nghiêm các đối tượng cố tình xúi giục, kích động nhân dân làm trái chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

3. Trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến khiếu kiện hành chính, giải phóng mặt bằng…, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan thì Bộ phận tiếp công dân của VKSND huyện Thủy Nguyên ghi nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ảnh và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, vướng mắc. Thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho người dân và Tòa án phục vụ việc giải quyết vụ án; phối hợp với Tòa án trong quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản; tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại và tham gia phiên tòa.

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân huyện đều ghi nhận đóng góp tích cực của Viện kiểm sát trong thực hiện giải phóng mặt bằng. UBND huyện thường xuyên mời VKSND huyện Thủy Nguyên tham gia các cuộc họp cưỡng chế; các vụ, việc phức tạp xảy ra trên địa bàn có dấu hiệu tội phạm, các tranh chấp dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Mời đại diện VKS tham gia hội đồng tư vấn để tham mưu việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Với những kết quả đạt được, Viện KSND huyện Thủy Nguyên đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủy Nguyên tặng Giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và Giấy khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đồng chí Hoàng Quốc Thái – Viện trưởng Viện KSND huyện Thủy Nguyên.

anh tin bai

Tổ công tác tham gia họp giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai tại địa phương

Với những thành tích đã đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên đã góp phần đảm bảo ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.

                 KSV Đào Thị Ngân; Đinh Thị Ngọc Linh -  Viện kiểm sát ND huyện Thủy Nguyên

 


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang