VKSND thành phố tích cực triển khai các biện pháp xây dựng Ngành
Xây dựng Ngành là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm. Trong năm 2024, VKSND thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội và chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và các chỉ thị chuyên đề, Chương trình, Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, VKSND thành phố Hải Phòng đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thống nhất đối với VKS hai cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, cụ thể:

Ban hành Kế hoạch số 06/KH-VKS ngày 05/01/2024 về công tác kiểm sát năm 2024 của ngành Kiểm sát Hải Phòng và Kế hoạch số 09/KH-VKS ngày 05/01/2024 về công tác trọng tâm của ngành Kiểm sát Hải Phòng năm 2024 và Chương trình công tác hàng quý. Hưởng ứng chủ đề công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”, thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục xác định chủ đề công tác năm là “Đoàn kết – Kỷ cương, liêm chính – Hiệu quả”, đồng thời xác định nội dung thực hiện khâu đột phá là “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ” Tập trung đào tạo kỹ  năng, bố trí cán bộ chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động”.

Ngoài kế hoạch công tác chung, từng lĩnh vực công tác đều xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện trong toàn ngành năm 2024, cụ thể: Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 15/01/2024 về thực hiện đột phá về công tác đào tạo kỹ năng, bố trí cán bộ chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; Kế hoạch số 1156/KH-VKS ngày 29/12/2023 về chuyển đổi số gắn với thực hiện nội dung đột phá năm 2024; Kế hoạch kiểm tra số 10/KH-VKS ngày 05/01/2024; Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng số 16/KH-VKS ngày 05/01/2024; Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cán bộ ngành Kiểm sát Hải Phòng số 47/KH-VKS ngày 16/01/2024; Kế hoạch số 119/KH-VKS ngày 19/2/2024 về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ số 12/KH-VKS ngày 05/01/2024. Tại các kế hoạch đều xác định mục đích, yêu cầu, lựa chọn và đề ra những nội dung trọng tâm, các giải pháp thực hiện của từng lĩnh vực công tác để đổi mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2023. Các Kế hoạch đều xác định mục đích, yêu cầu, lựa chọn và đề ra những nội dung trọng tâm, các giải pháp thực hiện của từng lĩnh vực công tác.

Kết quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị

Các giải pháp chỉ đạo, điều hành tại VKS hai cấp tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu cũng như nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tuân thủ chặt chẽ và đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc tố tụng, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Để cụ thể hóa trách nhiệm của các nhân, ngay từ đầu năm 2024, Ban Cán sự Đảng VKSND thành phố đã tiếp tục phân công phụ trách công tác của tập thể lãnh đạo VKSND thành phố, mỗi lãnh đạo Viện phụ trách một số đơn vị cấp phòng và VKSND quận, huyện, Viện trưởng VKSND thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo chung hoạt động của VKSND hai cấp. Lãnh đạo các Phòng và VKS cấp huyện căn cứ Hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, các Kế hoạch công tác của VKSND thành phố chỉ đạo ban hành Kế hoạch, Chương trình và Hướng dẫn công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh việc thực hiện tốt khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của VKSND thành phố, các đơn vị đều chủ động xây dựng, xác định nhiệm vụ cụ thể cần tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt trong các khâu công tác còn hạn chế của đơn vị.

Các đơn vị cấp phòng và VKSND các quận, huyện tiến hành phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động bằng bảng phân công chi tiết nhiệm vụ, trong đó phân công người phụ trách cụ thể từng công việc và những người kiêm nhiệm giúp việc. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban công tác 2 cấp định kỳ hàng tuần, tháng theo Quy chế của ngành để đánh giá kết quả công tác đã đạt được, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian công tác tiếp theo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Duy trì nghiêm túc việc tổ chức các cuộc họp Ủy ban kiểm sát bàn về những nội dung quan trọng của đơn vị theo quy định. Hoàn thiện hệ thống các Quy chế hoạt động và các Quy chế phối hợp; Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề nghiệp vụ.

Lãnh đạo VKSND hai cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch công tác; tăng cường kiểm sát trong lĩnh vực tư pháp, người đứng đầu đơn vị phải bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Kết quả thực hiện các quy chế

Việc thực hiện quy chế dân chủ: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng luôn quan tâm, chú trọng vấn đề dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị, xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân là góp phần giữ gìn đoàn kết, thống nhất, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động tạo môi trường làm việc công bằng là động lực để mọi người cùng phấn đấu hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành được giao.

Quy chế dân chủ ở ngành kiểm sát Hải Phòng đã được thực hiện nghiêm ở hai cấp kiểm sát, tạo được môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, tạo khí thế thi đua trong toàn Ngành. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị có nhiều đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở từng đơn vị, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đoàn thể. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hành dân chủ của các cán bộ, công chức, người lao động trong ngành kiểm sát Hải Phòng.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND thành phố đã tổ chức sơ kết nhằm đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại VKSND thành phố Hải Phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động trong việc quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị; Ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại VKSND quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Việc thực hiện dân chủ trong ngành kiểm sát Hải Phòng ngày càng được tăng cường, các đơn vị đều tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức để tổng kết công tác năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm tiếp theo và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; công chức, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến, đối thoại trực tiếp thể hiện nguyện vọng với Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.

Việc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Lãnh đạo đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND thành phố đảm bảo thực hiện một cách công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, của Ngành và đúng với hướng dẫn về thực hành dân chủ.

Trong công tác cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phân công công tác đúng với năng lực, sở trường, việc điều động, luân chuyển và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo từng đơn vị được thực hiện đúng quy trình, thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay phục vụ công tác phát triển Đảng, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh pháp lý trong Ngành.

Thực hiện nghiêm túc các quy định bảo vệ bí mật công tác, bí mật hồ sơ, tài liệu; thực hiện việc bổ sung lý lịch cán bộ theo quy định. Báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và quản lý chặt chẽ những trường hợp cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập, du lịch ở nước ngoài. Yêu cầu công chức khi lấy vợ hoặc lấy chồng là người ngoài Ngành phải báo cáo, bổ sung hồ sơ lý lịch và quản lý hồ sơ theo đúng quy định.

Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; phát hiện, xử lý cán bộ vi phạm, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với công chức và người lao động: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã chấp hành nghiêm túc quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong Ngành và tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự. Chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được duy trì, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương để phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. VKSND thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 13 cuộc, đã ban hành 03 thông báo. Viện kiểm sát thành phố Hải Phòng không có đơn khiếu nại, tố cáo đối với công chức và người lao động; không có trường hợp cán bộ công chức, người lao động bị xử lý kỷ luật.

3. Kết quả thực hiện công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; đào tạo, bòi dưỡng; thanh tra kiểm tra; thi đua khen thưởng; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ: Việc hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên được giao cho lãnh đạo Viện hai cấp và các phòng thuộc VKSND thành phố. Công tác phối hợp của các phòng thuộc VKSND thành phố và VKSND các quận, huyện được thực hiện nhịp nhàng. Khi có những việc khó cần báo cáo, thỉnh thị tranh thủ ý kiến của VKSND thành phố, VKSND các quận, huyện có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc báo cáo bằng văn bản để phát huy trí tuệ tập thể, đưa ra đường lối xử lý đúng pháp luật.

Ngoài ra, lãnh đạo VKSND hai cấp thường xuyên quán triệt Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên tự nâng cao ý thức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát cấp trên.

Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng

Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác. VKSND thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 04/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành KSND năm 2024. VKSND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-VKS ngày 26/01/2024 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố năm 2024, thường xuyên họp và ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ.

- Công tác đánh giá, phân loại công chức: Thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối, trong tháng 12/2023 VKSND thành phố Hải Phòng đã có bản tổng hợp gửi Viện kiểm sát tối cao về kết quả đánh giá, phân loại công công chức năm 2023 theo quy định.

- Trong công tác tuyển dụng công chức: VKSND thành phố đã triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 ngành Kiểm sát Hải Phòng. Đến nay, Hội đồng thi tuyển công chức VKSND thành phố đã tổ chức xong kỳ thi, đã tuyển dụng đủ số lượng công chức theo kế hoạch và trình VKSND tối cao phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2.

- Trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ: thực hiện quy trình báo cáo VKS tối cao bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo, Kiểm sát viên đối với Viện kiểm sát hai cấp ngành Kiểm sát Hải Phòng (VKSND thành phố báo cáo VKSND tối cao thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ 01 Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; xét, quyết định bổ nhiệm chức vụ 03 Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng cấp huyện; bổ nhiệm lại chức vụ 01 Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; bổ nhiệm lại chức danh 16 Kiểm sát viên sơ cấp. tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm đối với 04 Kiểm sát viên trung cấp, 08 Kiểm sát viên sơ cấp). Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng đã bổ nhiệm chức vụ 01 Chánh Văn phòng, 02 Trưởng phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng; bổ nhiệm lại chức vụ 01 Phó Trưởng phòng, kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 Phó Trưởng phòng VKSND thành phố. Ký hợp đồng với 02 lao động, chấm dứt hợp đồng với 02 lao động; thực hiện thủ tục cho 01 công chức nghỉ việc. Tiếp nhận và phân công công tác 03 công chức; tuyển dụng 04 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát, 01 công chức làm văn thư, 01 công chức làm kế toán; điều động 21 công chức VKS hai cấp.

- Trong công tác quy hoạch chức vụ lãnh đạo quản lý: VKSND thành phố đã tiếp tục kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao (ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 28/4/2021), linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ, góp phần sử dụng công chức có hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Hoàn thành rà soát quy hoạch cán bộ, quản lý VKSND hai cấp giai đoạn 2021 – 2026 và giai đoạn 2026 – 2031.

- Trong quản lý chặt chẽ và nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: rèn luyện đạo đức, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Công văn số 522/VKSTC-V15 ngày 06/02/2024 của Vụ tổ chức cán bộ VKSND tối cao về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2024; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã xây dựng Kế hoạch số 47/KH-VKS ngày 16/01/2024 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố năm 2024 và Kế hoạch số 46/KH-VKS ngày 16/01/2024 về phân công, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị VKSND thành phố năm 2024 và thực hiện nội dung “phân công công việc để thử thách, đào tạo”.

VKSND thành phố đã cử 01 đồng chí lãnh đạo VKSND thành phố tham gia giảng dạy tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 02 đồng chí tham gia giảng dạy tại Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kiểm sát Hà Nội, thường xuyên tham gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ (01 Phó Viện trưởng VKSND thành phố và 01 Phó trưởng phòng).

Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ thông qua việc kèm cặp, hướng dẫn Chuyên viên, Kiểm tra viên. 6 tháng đầu năm 2024, VKSND thành phố đã cử 15 đồng chí tham gia các lớp học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; 01 đồng chí học Cao cấp lý luận chính trị; tổ chức sơ tuyển cho các thí sinh đăng ký dự thi vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa “số hóa” để đào tạo kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử cho Kiểm sát viên mới; Tổ chức 08 hội nghị tập huấn nghiệp vụ và các công tác khác; Các phòng nghiệp vụ tích cực tổng hợp các vi phạm, ban hành công văn giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại…hướng dẫn Viện kiểm sát các quận, huyện.

Các đơn vị VKSND quận, huyện cũng tích cực trong việc tự đào tạo thực tiễn thông qua tổ chức các buổi tọa đàm, phối hợp với các chuyên gia, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có kinh nghiệm trong các lĩnh vực mời giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm trực tiếp cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên (VKS Thủy Nguyên...).

Công tác thi đua – khen thưởng: VKSND thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34 - CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 11- KH/BCSĐ ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao; Chỉ thị số 08/CT - VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động theo Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện KSND tối phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 ”, hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 29/12/2024 của VKSND tối cao về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Kế hoạch của Khối Thi đua các cơ quan nội chính thành phố về tổ chức phong trào thi đua năm 2024; thực hiện chủ đề hành động năm 2024 của thành phố Hải Phòng “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”. Viện KSND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng số 16/KH-VKS ngày 15/01/2024, trong đó quán triệt, tích cực tổ chức, thực hiện nghiêm chỉ đạo, tham gia các phong trào thi đua do VKSND tối cao, UBND thành phố Hải Phòng, Khối Thi đua các cơ quan Nội chính thành phố và Cụm thi đua số 05 ngành Kiểm sát nhân dân phát động. Các phong trào thi đua đã phát động gồm: Phong trào thi đua Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025; Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid 19”; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phong trào thi đua chuyển đổi số trong ngành KSND; Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Về công tác khen thưởng, 6 tháng đầu năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 10 lượt tập thể và 48 lượt cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề.

VKSND thành phố Hải Phòng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đối với 02 tập thể và 03 cá nhân; Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tối cao tặng bằng khen cho 17 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề. Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng nêu trên đều được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát Hải Phòng thực hiện đúng quy định tại Thông tư về công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân.

Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện hoạt động: Công tác quản lý, chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản được thực hiện tiết kiệm, đúng chế độ, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 05/4/2016 của VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính trong ngành Kiểm sát nhân dân. VKSND thành phố đã xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 để thống nhất, quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, giải pháp của Nhà nước và của Ngành về thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu công, kiềm chế lạm phát. Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, hàng tháng, quý, Viện kiểm sát hai cấp đều tiến hành công khai tài chính đến toàn thể công chức và người lao động.

Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Công trình VKSND huyện Vĩnh Bảo đã được nghiệm thu, quyết toàn hoàn thành, bàn giao cho đơn vị đưa vào sử dụng.

Việc quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư được thực hiện đúng theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao. Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của ngành Kiểm sát Hải Phòng luôn đạt tỷ lệ cao so với các đơn vị trong toàn Ngành.

Công tác đấu thầu mua sắm tài sản được thực hiện công khai, minh bạch qua mạng Internet, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, VKSND thành phố đang tiến hành triển mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ nghiệp vụ của các đơn vị thuộc VKSND thành phố để có kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền: VKSND thành phố bám sát Kế hoạch số 13/KH-VKSTC của VKSND tối cao về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2024, VKSND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 119/KH-VKS ngày 19/02/204 về trọng tâm công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng nhấn mạnh cần quan tâm, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 05/CT – VKSTC ngày 23/08/2012 của Viện trưởng VKS nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND hai cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, trường học.

Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình trong và ngoài Ngành để tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, hình ảnh của người cán bộ Kiểm sát. Trong 6 tháng đầu năm, VKSND thành phố đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xây dựng 02 tin thời sự liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Ngành.

Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát Hải Phòng đã thực hiện giao chỉ tiêu viết tin, bài cho từng đơn vị và giao bài viết chuyên sâu cho các cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực. Tổng số đã đăng 159 tin, bài và nhiều hình ảnh hoạt động của VKSND 2 cấp lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của VKSND thành phố. VKSND thành phố đã lựa chọn biên tập, gửi 16 tin bài nổi bật lên Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao; 02 bài nghiên cứu khoa học đăng tải trên Tạp chí Kiểm sát; 18 bài viết đăng tải trên báo Bảo vệ pháp luật và 04 bài viết đăng tải trên Báo Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống báo chí, truyền hình, VKSND thành phố còn tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trực tiếp. Các đơn vị VKSND cấp huyện đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên, tư vấn pháp luật cũng như phối hợp trong công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định.

Công tác tham mưu, tổng hợp, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; công tác thống kê và công nghệ thông tin, công tác đột phá

Công tác tham mưu, tổng hợp, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác: Viện kiểm sát hai cấp đã chủ động, tích cực nghiên cứu các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổng hợp tình hình thực tế và các yêu cầu đặt ra tại địa phương để tham mưu, đề xuất, góp ý với Ngành, địa phương trong xây dựng kế hoạch, chương trình công tác. Tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương, triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản pháp luật mới, các Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông báo và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, cấp cao.

Phát huy tối đa hiệu quả phối hợp công tác thống kê và bộ phận tổng hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo của Ngành; tham mưu xây dựng nhiều loại báo cáo có chất lượng phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các báo cáo theo yêu cầu của VKSND tối cao, Thành ủy, các Ban chỉ đạo của Trung ương, Thành phố... Thực hiện chế độ chấp hành thông tin, báo cáo trong Ngành, VKSND thành phố đã ban hành 30 thông báo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị trực thuộc.

Công tác thống kê và công nghệ thông tin: VKSND thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thống kê trong Ngành và tiếp tục làm tốt công tác thống kê tội phạm liên ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tình hình tội phạm. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; Các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao. Đẩy mạnh việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, quản lý nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo vệ bí mật nhà nước. Văn phòng tổng hợp đã tham mưu xây dựng Hướng dẫn số 45/HD-VP ngày 15/01/2024 về công tác thông kê; số 79/HD-VKS ngày 29/01/2024 về công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024 để các đơn vị triển khai thực hiện.

VKSND hai cấp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê, đảm bảo theo dõi chặt chẽ các số liệu phát sinh trong kỳ; các số liệu và dữ liệu thống kê đều được tổng hợp, truyền VKSND tối cao đúng thời hạn, đảm bảo chính xác, chất lượng. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý án hình sự, dân sự tập trung tại VKSND thành phố, đảm bảo việc quản lý đầy đủ, kịp thời, không để trường hợp quá hạn luật định.

Đẩy mạnh việc khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, quản lý nghiệp vụ; quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý nhân sự; cập nhật đầy đủ, kịp thời các dữ liệu vào các phần mềm quản lý; khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến; chú trọng phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin của Viện kiểm sát hai cấp. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả Phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử nội bộ ngành KSND và hệ thống thư điện tử giữa cơ quan trong thành phố để trao đổi thông tin giữa hai cấp kiểm sát và giúp cho việc trao đổi thông tin thuận lợi, an toàn, bảo mật, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí sao in tài liệu.

Công tác an ninh, an toàn thông tin trong Ngành tiếp tục được thực hiện bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/07/2018 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Hải Phòng được thành lập năm 2021, tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Hệ thống mạng LAN, kết nối Internet sử dụng hiệu quả; bảo trì, vận hành kỹ thuật Website của ngành Kiểm sát Hải Phòng hoạt động thông suốt. Hệ thống truyền hình trực tuyến được vận hành ổn định để đảm bảo các Hội nghị giao ban, hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức thuận lợi, thành công. Các hội nghị giao ban, tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến nhằm nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của VKSND thành phố và phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục tăng cường triển khai việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ, trọng tâm là thực hiện số hóa hồ sơ, công khai tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Ngoài ra, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nội dung đột phá, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy và số hóa hồ sơ công chức, người lao động.

Thực hiện nội dung đột phá: Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 26/12/2023 của Ban Cán sự Đảng VKSND thành phố Hải Phòng về lãnh đạo công tác chuyển đổi số gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá của ngành Kiểm sát Hải Phòng năm 2024 trong công tác “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ”. VKSND thành phố ban hành Kế hoạch số 1156/KH-VKS ngày 29/12/2023 về chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Hải Phòng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá về công nghệ thông tin trong năm 2024. Để định hướng công tác đội phá trong chuyển đổi số, VKSND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 360/KH-VKS ngày 25/4/2024 về chuyển đổi số của ngành Kiểm sát Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại...Ban Cán sự Đảng VKSND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 15/01/2024 về thực hiện khâu đột phá về công tác đào tạo kỹ năng, bố trí cán bộ chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động. VKSND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-VKS ngày 19/01/2024 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Cán sự Đảng. Xác định nội dung đột phá trong lĩnh vực này làTập trung đào tạo kỹ  năng, bố trí cán bộ chất lượng, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động”.

Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các khâu đột phát đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành. 6 tháng đầu năm 2024, một số đơn vị đi đầu ứng dụng công nghệ phục vụ vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hiện có 06 đơn vị hoàn thành xong nhiệm vụ thực hiện khâu đột phá năm 2024; Ban Chủ nhiệm đề tài số hóa hồ sơ đảng viên đã hoàn tất việc số hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên VKS thành phố và yêu cầu VKS quận, huyện triển khai số hóa để quản lý.

Tình hình, kết quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo tập huấn, trả lời thỉnh thị về chuyên môn, nghiệp vụ của VKSND cấp trên

Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 ngày 28/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp huyện, các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ động phân công Kiểm sát viên theo dõi có kinh nghiệm hướng dẫn thỉnh thị của các địa bàn phức tạp, đồng thời tập trung phát hiện các vi phạm để tổng hợp rút kinh nghiệm. Các thiếu sót, khó khăn vướng mắc đều được tập hợp để hướng dẫn hoặc báo cáo đề nghị cấp trên giải đáp. Công tác phối hợp với giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Viện kiểm sát cấp huyện, với ngành bạn thường xuyên được củng cố, phát huy để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Viện kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo bằng nhiều hình thức, tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc cụ thể các đơn vị còn lúng túng hoặc thiếu thống nhất trong thực hiện để kịp thời hướng dẫn, rút kinh nghiệm. Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã trả lời bằng văn bản 12 vụ án, vụ việc do cấp huyện thỉnh thị đảm bảo yêu cầu. Ban hành 12 thông báo rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26.

VKSND thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ vững những kết quả đã đạt được trong các khâu công tác, nhất là công tác xây dựng Ngành, phấn đấu trở thành đơn vị tiền phong, gương mẫu, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh.

                                 Tổ tuyên truyền Văn phòng tổng hợp


Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ
Tin tức
Thông tin cần biết
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Trang thông tin điện tử: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Cơ quan chủ quản: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ: Lô 18A, Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng - Điện thoại: 02253.838308 - Fax: 02253.839072 - Email: vp_haiphong@vks.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Phó Viện trưởng Lưu Xuân Sang
Số giấy phép: 03/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2017 (Giấy phép có giá trị 10 năm)
Bản quyền thuộc về VKSND TP Hải Phòng - Thiết kế bởi VNPT | Quản trị

Chung nhan Tin Nhiem Mang